Verlenging huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Mind you!

Terug naar overzicht

Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd, aangegaan voor twee onderscheidenlijk vijf jaar of korter, behoeft niet te worden opgezegd, maar eindigt van rechtswege. Wel dient de verhuurder voor het einde van de huur daarvan aan de huurder schriftelijk mededeling te doen.  De huurder geniet na het verstrijken van de bepaalde termijn geen huurbescherming. In geval van verlenging van de huur na het verstrijken van de bepaalde tijd, ontstaat een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit heeft tot gevolg dat huurder dan aanspraak maakt op wettelijke huurbescherming. In dat geval gelden de normale regels voor opzegging en kan de huur alleen worden opgezegd indien er een wettelijke opzeggrond is.

De kantonrechter in Rotterdam oordeelde als voorzieningenrechter vorig jaar dat een zogenaamde ’tweede kans overeenkomst’ voor twee jaar na beëindiging van de eerste huurovereenkomst gold voor onbepaalde tijd.  De kantonrechter wees de vordering tot ontruiming voortuitlopend op de ontbinding van de huurovereenkomst na een afweging van belangen af.

ECLI:NL:RBDHA:2019:6712