Huurrecht

Huurovereenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aangegaan. De wet kent drie typen huur waarvoor specifieke huurbeschermingsregels gelden. Het betreft wetgeving voor woonruimte (artikel 7:232 e.v. BW), voor bedrijfsruimte in de zin van winkelruimte (artikel 7:290 e.v. B.W) en voor die van bedrijfsruimte, zijnde kantoorruimte (artikel 7:230a BW).

Om een goed inzicht te verkrijgen in uw rechten en verplichtingen als huurder of verhuurder, is van groot belang om te weten welk beschermingsregime op uw specifieke situatie van toepassing is. Voor de opzegging van woonruimte door de verhuurder gelden, behoudens wettelijke uitzonderingen, strenge regels. De huur dient per aangetekende brief te worden opgezegd. Voorts moet in de brief een wettelijke reden voor opzegging van de huur staan. Bovendien moet in de opzeggingsbrief aan  de huurder worden gevraagd om binnen zes weken schriftelijk te  laten weten of deze akkoord gaat met de huuropzegging.

Ook het huurrecht dat op bedrijfsruimte van toepassing is, is complex. Er gelden strenge regels voor wat betreft de huurtermijn, de verlengingsmogelijkheden en voor de opzegging van de huur.

Heeft u vragen op het gebied van huurrecht, dan kunt u contact met ons opnemen middels ons contactformulier, per e-mail (kotter@kotteradvocatuur.nl) of rechtstreeks contact opnemen met mr.dr. R.F.(Robin) Kötter (tel. 0546-577797 of 06- 523 12 712).

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.