Opschorting re-integratieverplichtingen in afwachting van loondoorbetaling

Terug naar overzicht

Een werkneemster breekt bij een fietsongeluk haar linkerpols. Na een aantal weken ontvangt zij geen loon meer. Volgens haar -Duitse-huisarts kan ze vier uur per dag werken, maar werkgever stuurt haar naar huis.  De arbeidsovereenkomst wordt opgezegd, zonder effect. Een -Nederlandse- bedrijfsarts verklaart werkneemster in staat tot het verrichten van passende arbeid. Aan de oproep van werkgever om op het werk te verschijnen, geeft werkneemster geen gehoor. Werkneemster wil eerst dat werkgever haar achterstallig loon betaalt. Bij de Hoge Raad speelt de vraag of een zieke werknemer zijn re-integratieverplichtingen mag opschorten als de werkgever het gedurende de ziekte verschuldigde loon niet betaalt of betaald heeft. De Hoge Raad wijst op de wederkerigheid van een arbeidsovereenkomst en concludeert dat de werknemer in beginsel bevoegd is om de nakoming van re-integratieverplichtingen op te schorten als de werkgever niet aan zijn loondoorbetalingsplicht tijdens ziekte voldoet. Dit geldt ook als het niet doorbetalen van loon ziet op reeds verstreken loonperioden.

ECLI: NL:HR:2020:723

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:723