Ontbinding arbeidsovereenkomst wegens wanprestatie. Soms een praktische sluiproute.

Terug naar overzicht

De wet kent naast de mogelijkheden tot opzegging in artikel 7:669 lid 3 sub a tot en met h BW de optie om een arbeidsovereenkomst in geval van ernstige wanprestatie te ontbinden. Indien de arbeidsovereenkomst wegens ernstige wanprestatie van werknemer wordt ontbonden, is geen transitievergoeding verschuldigd. Bovendien zijn dan ook de opzegverboden niet van toepassing. Deze situatie deed zich voor in een zaak waarin de Kantonrechter Maastricht recentelijk uitspraak heeft gedaan. Het ging hier om een kwetsbare werkneemster met een wsw-indicatie die werkzaam was bij een werkvoorzieningsschap. Deze werkgever verzocht ontbinding wegens ernstige wanprestatie omdat werkneemster gedurende ruim zeven maanden had geweigerd om de tijdens haar arbeidsongeschiktheid aangeboden arbeid, ondanks diverse sommaties, gesprekken en een loonstop te verrichten. De kantonrechter oordeelde dat het aangeboden werk passend was en ontbond de arbeidsovereenkomst wegens ernstige wanprestatie. De rechter stelde deze ernstige wanprestatie op één lijn met ernstige verwijtbaarheid en ontbond de arbeidsovereenkomst  zonder toekenning van een transitievergoeding.

 

ECLI:NL:RBLIM:2018:10149

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:10149