Immateriële schadevergoeding als onderdeel van de billijke vergoeding

Terug naar overzicht

In het New Hairstyle-arrest heeft de Hoge Raad duidelijk gemaakt dat bij het bepalen van de billijke vergoeding ook de gevolgen van het ontslag dienen te worden meegewogen. Daarbij spelen alle omstandigheden van het geval een rol, waaronder o.a. de duur van het dienstverband, in welke mate de werkgever een verwijt van het ontslag kan worden gemaakt en de inschatting wanneer het dienstverband zou zijn geëindigd indien werknemer niet zou zijn ontslagen. Ook immateriële schadevergoeding kan onderdeel uitmaken van de billijke vergoeding. Enkel een psychisch onbehagen of een zich gekwetst voelen is evenwel voor toekenning van immateriële schadevergoeding onvoldoende.

Er moet sprake zijn van aantasting van de persoon. Recentelijk werd door het Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden immateriële schadevergoeding als component van de billijke vergoeding toegekend in een geval waarin werkgeefster werknemer bewust in strijd met de waarheid het verwijt van seksuele intimidatie had gemaakt.

ECLI:NL:HR:2017:1187 (New Hairstyle) https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1187 ECLI:NL:GHARL:2018:11149 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:11149