Hoge Raad: vakbond heeft een zelfstandig vorderingsrecht

Terug naar overzicht

FNV vorderde als contractspartij bij een cao  nakoming van die cao door de werkgever. Door de werkgever en een vereniging die de belangen behartigt van franchisenemers, werd ondermeer betwist dat de bij de cao aangesloten werknemers aanspraak hebben gemaakt op de loonsverhoging per 1 juli 2011 uit hoofde van een nieuwe cao, zonder verrekening van eerdere in afwachting van de nieuwe cao reeds door werkgever betaalde loonsverhogingen. Daarom zou er volgens de werkgever en de vereniging geen grond zijn voor toewijzing van de vorderingen van FNV. Het door FNV ingestelde hoger beroep werd dan ook door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verworpen wegens gebrek aan belang. De Hoge Raad vernietigde evenwel het arrest van het gerechtshof. Volgens de Hoge Raad kan een werknemersorganisatie als contractspartij bij de cao uit eigen hoofde nakoming vorderen van de in die cao opgenomen verplichtingen van een werkgeversorganisatie die partij is bij die cao, alsook van haar individuele leden.

Vindplaats: Hoge Raad 22 juni 2018, ECLI:NL:HR:2018:980

https://lnkd.in/e9BWBVX

Illustratie: bron: pexels