Kapstok voor verwijtbaar handelen van werkgevers

Terug naar overzicht

In de praktijk is niet eenvoudig in te schatten of een rechter zal oordelen dat een werkgever ernstig verwijtbaar jegens een werknemer heeft gehandeld. De wetgever van de wet Werk en zekerheid (Wwz) heeft bij de totstandkoming van de wet een vijftal voorbeelden gegeven van ernstig verwijtbaar handelen: 1) Als er als gevolg van laakbaar gedrag van werkgever een verstoorde arbeidsrelatie is ontstaan; 2) Als een werkgever discrimineert, de werknemer hiertegen bezwaar maakt, er een onwerkbare situatie ontstaat en niets anders rest dan ontslag; 3) Als een werkgever grovelijk de verplichtingen niet nakomt die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst en er als gevolg daarvan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaat; 4) De situatie waarin een werkgever een valse reden aanvoert met als enig oogmerk een onwerkbare situatie te creëren en ontslag langs die weg te realiseren; 5) De situatie waarin een werknemer arbeidsongeschikt is geworden als gevolg van verwijtbaar onvoldoende zorg van de werkgever voor de arbeidsomstandigheden. Vindplaats: Kamerstukken II, 2013-2014, 33818, nr.3, p. 34.

Bron: Leremy/shutterstock.com