E-Court: ernstige misslag!

Terug naar overzicht

Rechtspraak door een onafhankelijke rechter biedt rechtzoekenden waarborgen voor een eerlijke procesgang (‘fair trial’). Rechtszittingen bij overheidsrechtbanken vinden daarom, behoudens uitzonderingen, in het openbaar plaats. De naam van de rechter wordt in het vonnis vermeld en het vonnis wordt door de rechter ondertekend en in het openbaar uitgesproken. Ook voor het overige gelden processuele waarborgen voor een eerlijke procesgang, zoals het bieden van voldoende gelegenheid voor hoor- en wederhoor. Een e-Court is daarom niet als rechtbank aan te merken. Het is een digitaal arbitrage-instituut dat zijn uitspraken voor tenuitvoerlegging door de overheidsrechter moet laten bekrachtigen.

Verlagen van griffierechten

Nu de uitspraken van e-Court niet in het openbaar worden gewezen, geen zittingen plaatsvinden en voor rechtzoekenden niet bekend is door wie vonnissen worden gewezen, kunnen deze door de rechterlijke macht niet zomaar worden bekrachtigd. Om de toegang tot een onafhankelijke rechter te waarborgen, moet de overheid in mijn ogen de griffierechten verlagen en gerechtelijke procedures versnellen door het voortvarend invoeren van digitalisering van overheidsrechtspraak.