Wetsvoorstel rechtspositie werknemers bij bedrijfsovername in faillissement

Terug naar overzicht

In de wet (art. 7:663 BW) is bepaald dat door overgang van een onderneming de rechten en verplichtingen die op dat tijdstip voor de werkgever in die onderneming voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst tussen hem en een daar werkzame werknemer van rechtswege overgaan op de verkrijger. Deze bescherming geldt evenwel tot op heden niet in het geval de werkgever in staat van faillissement is verklaard. Recentelijk heeft deo verheid een wetsvoorstel Wet overgang van onderneming in faillissement opengesteld voor internetconsultatie. In hoofdlijnen houdt dit wetsvoorstel in dat werknemers ook in geval van faillissement het recht verkrijgen om onder dezelfde arbeidsvoorwaarden bij de verkrijger van de onderneming in dienst te treden. Ook voorziet het wetsvoorstel er in dat een concurrentiebeding in geval van faillissement van werkgever automatisch komt te vervallen als de werknemer bij de overgang van onderneming door de verkrijger geen arbeidsovereenkomst aangeboden heeft gekregen.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/29/ek-bijlage-3-voorstel-van-wet-inzake-wet-overgang-van-onderneming-in-faillissement

Bron: Shutterstock/William Potter