Werknemer neemt ontslag na waarschuwing. Geen recht op WW.

Terug naar overzicht

De Werkloosheidswet bepaalt dat een werknemer verwijtbaar werkloos is geworden indien de dienstbetrekking op zijn verzoek is beëindigd, zonder dat aan de voortzetting ervan zodanige bezwaren waren verbonden, dat deze voortzetting redelijkerwijs niet van hem kon worden gevergd. Dit geldt ook in het geval een werknemer een aanbod tot verlenging van zijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd weigert. Dit kan anders uitpakken in het geval verlenging van de arbeidsovereenkomst wordt aangeboden onder zodanige voorwaarden dat verlenging niet kan worden gevergd. Of daarvan in een concreet geval sprake is, is een risicovolle inschatting. Een werknemer die twee maanden voor het einde van zijn dienstverband een waarschuwing kreeg, nam nog op diezelfde dag ontslag. Daarop volgde een tijdelijke weigering van zijn WW-uitkering voor de duur dat werknemer nog in dienst had kunnen zijn bij zijn werkgever. De rechtbank oordeelde dat niet was gebleken van zwaarwegende bezwaren tegen voortzetting van het dienstverband. De Centrale Raad van Beroep liet dit oordeel in stand.

ECLI:NL:CRVB:2019:2985

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2019:2985