Recht op vergoeding vakantiedagen bij overlijden

Terug naar overzicht

Recht op vergoeding vakantiedagen bij overlijden Het Nederlands Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat een werknemer die bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog aanspraak op vakantie heeft, recht heeft op een uitkering in geld tot het bedrag van het loon over een tijdvak overeenkomend met de aanspraak. Afwijking van deze in art. 7:641 BW opgenomen regeling is nietig. In een vaststellingsovereenkomst bij het einde van het dienstverband kan evenwel worden bepaald dat vakantiedagen bij einde dienstverband worden geacht te zijn opgenomen. Maar hoe staat het in het geval er een einde aan het dienstverband komt bij het overlijden van de werknemer? Deze vraag is door het Hof van Justitie van de Europese Unie in arresten van 2014 en 2018 beantwoord. Het komt erop neer dat het recht op uitbetaling van bij einde dienstverband nog niet genoten vakantiedagen bij overlijden van de werknemer niet komt te vervallen . Dit zou immers het wezen van het recht op vakantie uithollen. https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2014:1755 https://www.recht.nl/rechtspraak/?ecli=ECLI:EU:C:2018:871