Ontslag op staande voet: ultimum remedium

Terug naar overzicht

Niet alleen de ernst van de dringende reden speelt bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van ontslag op staande voet een rol, maar ook de persoonlijke omstandigheden van werknemer kunnen daarbij van belang zijn. Dit speelde in de volgende kwestie. Een werkneemster werd op staande voet ontslagen nadat zij volgens werkgeefster op valse gronden aanspraak had gemaakt op een bedrag van € 350,–. Allereerst was volgens de rechter onvoldoende komen vast te staan dat werkneemster het doel heeft gehad om ten onrechte aanspraak te maken op een vergoeding. Voorts overwoog de rechter dat voor zover de verweten gedragingen zouden kunnen worden bewezen, niet valt in te zien waarom in dit geval niet met een lichtere sanctie had kunnen worden volstaan. Werkneemster bevond zich in een kwetsbare positie en dat was werkgever bekend. Om die reden concludeerde de rechter op grond van de persoonlijke omstandigheden dat geen sprake was van een dringende reden.

Vindplaats: Rechtbank Rotterdam 19 april 2018, ECLI: NL:RBROT:2018:5341

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2018:5341

Bron: Elnur/shutterstock.com