Een zwaluw die zomer maakt?

Terug naar overzicht

Veel werkgevers houden werknemers na twee jaar arbeidsongeschiktheid ‘slapend’ in dienst. De inmiddels tot stand gekomen Wet houdende maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Wet van 11 juli 2018, Stb 2018,234 ) wil aan deze praktijk een halt toe roepen. Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg wees recentelijk een baanbrekend arbitraal vonnis in kort geding. Werknemer is bijna drie jaar arbeidsongeschikt. Hij ontvangt thans na een door het UWV opgelegde verplichting tot doorbetaling van loon, een IVA-uitkering. Hij is ernstig ziek en het is aannemelijk dat hij nog maar kort heeft te leven. Het Scheidsgerecht heeft op grond van alle bijzondere omstandigheden van het geval, waaronder de inmiddels tot stand gekomen wet van 11 juli 2018, aanleiding gezien om werkgever er toe te verplichten om de arbeidsovereenkomst op korte termijn door opzegging te beëindigen. Dit zonder inachtneming van een opzegtermijn en onder toezegging tot betaling van de transitievergoeding, ten bedrage van € 144.659,– bruto.