Belangrijke aandachtspunten

  • Alleen een betaalde transitievergoeding kan worden gecompenseerd.
  • De compensatie is gelijk aan de vergoeding die werkgever aan werknemer heeft betaald, maar niet zondermeer:

1) De compensatie is nooit hoger dan de transitievergoeding die tot aan het einde van de loondoorbetalingsverplichting wordt opgebouwd;

2) Voor de opbouw na het einde van de loondoorbetalingsverplichting wordt de werkgever niet gecompenseerd.

  • De compensatie is niet hoger dan het betaalde brutoloon;
  • Aanvragen kunnen vanaf 1 april 2020 worden ingediend, tot uiterlijk 30 september 2020.
  • Beslistermijn UWV: 6 maanden.
  • Zie verder de Regeling compensatie transitievergoeding  waarin is uitgewerkt waaraan de aanvraag voor compensatie moet voldoen en welke stukken daartoe digitaal moeten worden aangeleverd.

Ik kan het volgende voor u betekenen:

Blogs & informatie

Bekijk alle blogs

Kötter advocatuur werkt o.a. samen met: