Ontslagaanvraag via het UWV

Een werkgever kan een werknemer niet zomaar ontslaan. Hiervoor zijn gegronde redenen noodzakelijk. Een ontslagaanvraag kan worden ingediend bij de kantonrechter van de bevoegde rechtbank of bij het UWV. De te volgen weg is afhankelijk van de reden voor de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Door inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid bestaat er per 1 juli 2015 niet meer de mogelijkheid om te kiezen voor een beëindiging van de arbeidsovereenkomst via een UWV-procedure of via de kantonrechter. Vanaf 1 juli 2015 moeten beëindigingen op basis van bedrijfseconomisch, bedrijfsorganisatorisch en langdurige arbeidsongeschiktheid worden voorgelegd aan het UWV en ontslagen die betrekking hebben op (dis)functioneren en andere in de persoon van de werknemer gelegen redenen (zoals een verstoorde arbeidsverhouding) aan de kantonrechter worden voorgelegd.

Hoe werkt dit?

De procedure bij het UWV verloopt via het invullen van een digitaal formulier, waarbij de benodigde bewijsstukken dienen te worden bijgevoegd. Vervolgens zal een medewerker van het UWV de stukken beoordelen. Bij een procedure via het UWV geldt een afhandelingstermijn van vier weken. Na afgifte van een ontslagvergunning zal deze vier weken geldig blijven.

Nadat de werkgever de ontslagvergunning heeft ingediend bij het UWV, krijgt de werknemer de mogelijkheid om verweer te voeren. Indien de werknemer het niet eens is met het ontslag, kan hij dit aangeven. De advocaat van Kötter Advocatuur kan ook werknemers bijstaan bij het opstellen van een verweerschrift.

Transitievergoeding

Op grond van de Wet werk en zekerheid is er een transitievergoeding verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst op verzoek van de werkgever wordt beëindigd via de UWV-procedure. De transitievergoeding is enkel verschuldigd indien de arbeidsovereenkomst minimaal 24 maanden heeft geduurd.

De hoogte van de transitievergoeding wordt wettelijk vastgelegd. Over de eerste tien dienstjaren is 1/3 maandsalaris per jaar verschuldigd en daarna ½ maandsalaris per gewerkt jaar. Dit tot een maximum van € 75.000,00 of twaalf maandsalarissen wanneer het jaarsalaris hoger is dan € 75.000,–. Het maximum wordt jaarlijks geïndexeerd.

Tot slot kan er naast de transitievergoeding een additionele vergoeding naar billijkheid worden opgelegd wanneer er sprake is van ernstige verwijtbaarheid aan de zijde van de werkgever, ook bij een contract dat korter dan 24 maanden heeft geduurd.

Mogelijkheid hoger beroep

Partijen kunnen in het nieuwe ontslagrecht in hoger beroep en cassatie tegen de beslissing van het UWV. Het hoger beroep heeft geen schorsende werking van de eerdere beslissing van het UWV. Indien uiteindelijk in hoger beroep wordt geoordeeld dat de toestemming van het UWV om de arbeidsovereenkomst op te zeggen ten onrechte is toegewezen, kan de rechter op verzoek van de werknemer de arbeidsovereenkomst herstellen of een vergoeding ten laste van de werkgever opleggen.

De advocaat van Kötter Advocatuur heeft ruime ervaring met het onderbouwen van ontslagaanvragen bij het UWV. Ondanks dat het voor een werkgever niet verplicht is om in deze procedure de bijstand van een advocaat in te roepen, is het zeer raadzaam om over de haalbaarheid van de ontslagaanvraag juridisch advies in te winnen om teleurstellingen achteraf zoveel mogelijk te voorkomen.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.