Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet kan door de werkgever worden gegeven in het geval op grond van daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, van werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. In de praktijk is het moeilijk te voorspellen of een later oordelende rechter het ontslag op staande voet in stand zal laten.

Wanneer ontslag op staande voet?

De wet geeft verschillende voorbeelden van gevallen waarin een dringende reden voor ontslag op staande voet aanwezig kan worden geacht. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn indien werknemer zich heeft schuldig gemaakt aan diefstal, verduistering, bedrog of andere misdrijven, waardoor hij het vertrouwen van de werkgever onwaardig wordt. In deze gevallen kan door de kantonrechter een dringende reden voor ontslag aanwezig worden geacht. De kantonrechter is evenwel vrij om op grond van de omstandigheden van het specifieke geval te bepalen of van een voldoende dringende reden sprake is. Daartoe moet de kantonrechter rekening houden met de omstandigheden van het geval, zoals de aard en de ernst van dringende reden, afgewogen tegen de aangevoerde persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Bij persoonlijke omstandigheden aan de zijde van de werknemer kan worden gedacht aan de aard en de duur van de dienstbetrekking, de gevolgen van het ontslag voor werknemer, mede in aanmerking genomen zijn leeftijd, de wijze van functioneren van werknemer et cetera.

Voor een werkgever is het dus van groot belang dat hij alle belangen afweegt. Kötter Advocatuur houdt de jurisprudentie over het ontslag op staande voet nauwgezet bij en kan concreet advies geven of de omstandigheden in een bepaalde situatie voldoende zijn om een werknemer op staande voet te ontslaan. Gun uzelf in ieder geval de tijd om u te laten adviseren of een onderzoek in te stellen naar het handelen van de werknemer. Indien nodig kunt u overgaan tot schorsing of op non-actiefstelling.

Indien de werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, moet hij zo snel mogelijk actie ondernemen! Allereerst moet de nietigheid van het ontslag worden ingeroepen, waarna eventueel een loonvorderingsprocedure bij de kantonrechter kan worden gevoerd. Uiteraard staat Kötter Advocatuur ook werknemers bij. Bent u op staande voet ontslagen, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.