Het concurrentiebeding

De wet biedt in artikel 7:653 BW de mogelijkheid om in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding af te spreken. Een concurrentiebeding is een inperking van het grondrecht van vrije arbeidskeuze van de werknemer ter bescherming van de bedrijfsbelangen van de werkgever. Daarbij moet o.a. worden gedacht aan de bescherming van bedrijfsgeheimen, behoud van zakenrelaties of de situatie dat de werkgever in de persoonlijke opleiding en deskundigheid van de werknemer heeft geïnvesteerd.

Vereisten voor een concurrentiebeding

Als een (potentiële) werkgever een dergelijk beding voorstelt, dan is het als werknemer verstandig om goed af te wegen of u met die bepaling akkoord wilt gaan. Een concurrentiebeding kan immers verstrekkende gevolgen hebben. De wetgever heeft het concurrentiebeding daarom met een aantal waarborgen omgeven. Allereerst geldt het zogenoemde schriftelijkheidsvereiste. Het beding moet dus in de arbeidsovereenkomst opgenomen zijn. Verder moet in het beding omschreven zijn voor welke werkzaamheden of activiteiten van de (ex) werknemer het beding geldt alsmede het zogenoemde ‘geografische bereik’. Veelal wordt er een boete opgelegd bij de overtreding van het concurrentiebeding.

Wijzigingen in verband met de Wet werk en zekerheid

Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid zijn er een aantal beperkingen opgelegd waardoor niet in elke arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding mag worden opgenomen. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is het sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om een concurrentiebeding op te nemen, tenzij er in het concurrentiebeding een schriftelijke motivering wordt opgenomen waarin wordt aangegeven dat het noodzakelijk is om een concurrentiebeding op te nemen vanwege een zwaarwegend bedrijfsbelang. De noodzakelijkheid en het zwaarwegend bedrijfsbelang moeten uitdrukkelijk worden toegelicht in het beding zelf. Het benoemde zwaarwegend bedrijfsbelang moet, wanneer er een beroep wordt gedaan op het concurrentiebeding door de werkgever, op dat moment ook nog aanwezig zijn.

Bij een eventuele toetsing door de rechter wordt het concurrentiebeding alleen aan de hand van de schriftelijke motivering in het contract zelf getoetst, andere aangevoerde omstandigheden door de werkgever spelen geen rol. Er kan dan ook niet langer worden volstaan met een standaard concurrentiebeding dat wordt opgenomen in alle contracten. Het zwaarwegend bedrijfsbelang kan per functie verschillen en het maken van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zal dan ook maatwerk worden. Deze regeling geldt voor contracten afgesloten na 1 januari 2015.

Indien u werkgever bent en u wenst uw belangen zo goed mogelijk te beschermen door een concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst, is het van groot belang om het concurrentiebeding op de juiste wijze te formuleren. Anderzijds wilt u als werknemer graag weten waarvoor u tekent en welke consequenties dit voor u heeft. Voor advies in deze fase kunt u altijd contact opnemen met Kötter Advocatuur.

Na de beëindiging van het dienstverband kan er onenigheid ontstaan over de toepasselijkheid en de uitleg van het concurrentiebeding. Het is mogelijk om het geschil aan de kantonrechter voor te leggen, zodat hierover duidelijkheid ontstaat. Indien het voor een werkgever duidelijk is dat het concurrentiebeding wordt overtreden, kan de boete die is vastgelegd in het concurrentiebeding aan een werknemer worden opgelegd. Kötter Advocatuur voorziet u ook in deze situaties graag van vakkundig juridisch advies.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.