Ontslag ambtenaar wegens ongeschiktheid

Ambtenaren kunnen op bepaalde gronden worden ontslagen. Zo kan het zijn dat een ambtenaar wordt ontslagen op grond van zijn ongeschiktheid. De ongeschiktheid is niet gebaseerd op ziekte, maar op grond van karaktereigenschappen en/of het ontbreken van bepaalde kennis en kunde van de ambtenaar.

De werkgever moet bij niet functioneren van een ambtenaar voldoen aan een aantal voorwaarden:
• Er zal door de werkgever moeten worden bewezen dat de werknemer niet functioneert. Dit kan de werkgever doen met schriftelijke documenten waaruit blijkt dat de ambtenaar ongeschikt of onbekwaam is voor zijn functie, zoals functioneringsgesprekken, brieven, e-mails et cetera. Het bestaan van ongeschiktheid moet worden aangetoond aan de hand van concrete gedragingen van de ambtenaar.
• De ambtenaar moet binnen een redelijke periode de kans hebben gehad zich te verbeteren. De ambtenaar moet hierin begeleid worden door het aanbieden van bijvoorbeeld voortgangsgesprekken of een bijscholingscursus.
• Ziekte of gebrek mag niet de oorzaak zijn van de ongeschiktheid van de ambtenaar. Als hiervan wel sprake is, dan moet de procedure van ontslag bij ziekte worden gevolgd.

De ambtenaar moet wel rechtsbescherming krijgen tegen het besluit van de werkgever om hem functioneel ontslag te verlenen. Eerst zal de werkgever het voornemen bij brief aan de ambtenaar kenbaar moeten maken. De ambtenaar kan hier zijn schriftelijke zienswijze op geven. Vervolgens zal er een formeel besluit van de werkgever moeten volgen, waartegen de ambtenaar binnen 6 weken bezwaar en eventueel beroep kan instellen. Maak hiervan altijd gebruik, anders loop je het risico dat het ontslag vast komt te staan zonder dat je hiertegen nog iets kunt ondernemen! Zorg er dus voor dat de werkgever een schriftelijk voornemen en besluit neemt met betrekking tot een eventueel functioneel ontslag.

Tot slot wijzen wij u erop dat een ambtenaar bij een ontslag wegens ongeschiktheid ook zeer kritisch moet zijn in de voorfase. Het is namelijk zo dat ook een uiteindelijke vaststelling van een beoordeling van het functioneren van een ambtenaar een besluit kan zijn waartegen bezwaar kan worden gemaakt. Indien een ambtenaar dan ook een beoordeling ontvangt waarmee een ambtenaar niet kan instemmen, dient de ambtenaar binnen zes weken na ontvangst van de beoordeling bezwaar te maken tegen deze beoordeling. Het gaat hier niet alleen om een bezwaar tegen de inhoudelijke kant van de beoordeling maar men kan ook bezwaar hebben tegen de wijze waarop een beoordeling tot stand is gekomen, nu ook een beoordeling zorgvuldig tot stand moet komen. Indien een ambtenaar nalaat om bezwaar te maken, verspeelt deze de mogelijkheid om de beoordeling aan te vechten en zal deze beoordeling onverkort worden meegenomen bij een ontslag wegens ongeschiktheid. Wees als ambtenaar dan ook zeer kritisch bij de ontvangst van een beoordeling.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.