Algemene Voorwaarden van Kötter Advocatuur

Artikel 1: Kötter Advocatuur

1.1
Kötter c.s. Advocatuur is een eenmanszaak. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen opgesteld ten behoeve van Kötter c.s. Advocatuur, maar tevens ten behoeve van alle bij Kötter c.s. Advocatuur werkzame personen, de door Kötter c.s. Advocatuur ingeschakelde personen en eventuele andere personen voor wiens handelen of nalaten Kötter c.s. Advocatuur aansprakelijk zou kunnen zijn. 1.2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht gesloten tussen Kötter c.s. Advocatuur en haar cliënten, de opdrachtgevers, alsmede op elke aanvullende- en vervolgopdracht.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1
Alle overeenkomsten van opdracht worden geacht uitsluitend tussen Kötter c.s. Advocatuur en de opdrachtgevers tot stand te zijn gekomen, ongeacht de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever dat de opdracht zal worden uitgevoerd door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2
Het staat Kötter c.s. Advocatuur vrij om verleende opdrachten door de door haar aan te wijzen personeelsleden uit te laten voeren, al dan niet met inschakeling van derden.
2.3
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1
Indien de uitvoering van de opdracht door Kötter c.s. Advocatuur leidt tot aansprakelijkheid, dan zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Kötter c.s. Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Kötter c.s. Advocatuur in verband met deze verzekering draagt.
3.2
Mocht de door Kötter c.s. Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering over gaan, dan zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 25.000,–.
3.3
Kötter c.s. Advocatuur is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden, indien en voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van die derde. Kötter c.s. Advocatuur gaat er van uit, en bedingt dat bij deze, dat alle aan haar verstrekte opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 4: Verplichtingen opdrachtgever

4.1
De opdrachtgever vrijwaart Kötter c.s. Advocatuur en de bij haar werkzame personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Kötter c.s. Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 5: Kosten en declaraties

5.1
Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het dan geldende standaard honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. De door de maatschap gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast.
5.2
Kötter c.s. Advocatuur is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.
5.3
Betaling van declaraties van Kötter c.s. Advocatuur dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, of zoveel eerder of later als op de verzonden declaratie is vermeld. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Kötter c.s. Advocatuur en haar Stichting(en) Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met, of aan te (doen) wenden ter betaling van, hetgeen de opdrachtgever aan Kötter c.s. Advocatuur verschuldigd is.
5.4
Bij overschrijding van een gegeven betalingstermijn is Kötter c.s. gerechtigd om alle werkzaamheden te staken, op te schorten of te beperken, zulks ter beoordeling van Kötter c.s. Advocatuur. Kötter c.s. Advocatuur is nimmer aansprakelijkheid voor schade door het staken, opschorten of beperken van werkzaamheden in verband met het overschrijden van een gegeven betalingstermijn.
5.5
Bij overschrijding van een gegeven betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, met een minimum van 8 % per jaar.
5.6
Indien Kötter c.s. Advocatuur invorderingsmaatregelen treft, of doet treffen, tegen de opdrachtgever komen alle (buiten)gerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaraties, en tenminste € 150,-. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de (buiten) gerechtelijke kosten in afwijking van het voorgaande conform het wetsvoorstel “Normering buitengerechtelijke incassokosten” in rekening worden gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 6: Toepasselijk recht

6.1
Op alle overeenkomsten tussen Kötter c.s. Advocatuur en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
6.2
Geschillen zullen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Almelo. Niettemin heeft Kötter c.s. het recht om geschillen aan de bevoegde rechter in de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.