De toegang tot het recht

De toegang tot het recht vanuit het voorportaal, tweede promotie-onderzoek.

De toegang tot het recht is van belang voor het leiden van een goed leven en een menswaardig bestaan. Om effectief te zijn, zal de toegang tot het recht tevens praktisch en laagdrempelig dienen te zijn. Voor het leiden van een menswaardig bestaan is voorts van belang dat de mens in staat moet zijn om zich in verbondenheid met de medemens optimaal te ontplooien. De toegang tot het recht is evenwel geen synoniem voor de toegang tot rechtspraak. In het promotie-onderzoek wordt de toegang tot het recht ruim opgevat, in die zin dat daaronder niet alleen de toegang tot de rechtspraak wordt verstaan, maar ook de toegang tot rechtvaardige geschiloplossing.

In mijn tweede promotie-onderzoek zal aan de hand van literatuuronderzoek, uitgelichte eigen praktijkervaringen als advocaat en mediator en een afsluitend exploratief kwalitatief onderzoek worden onderzocht in hoeverre alternatieve geschiloplossingsmethoden in het voorportaal van het recht de toegang tot het recht voor sociaal kwetsbaren kunnen versterken. Hierbij zal het onderzoek zich in belangrijke mate toespitsen op de ontwikkeling van menselijke vermogens (capabilities) om conflicten te de-escaleren en, eventueel met de hulp van derden, zelf op te lossen.

Voor het literatuuronderzoek is gebruik gemaakt van een viertal werken van de Amerikaanse (rechts)filosofe Martha Nussbaum, en vier boeken van de Amerikaanse arbeidssocioloog Richard Sennett. Voorts wordt in het proefschrift het belang van normatieve professionalisering voor de toegang tot het recht aan de hand van het werk van de Nederlandse filosoof Harry Kunneman en anderen toegelicht.

Normatieve professionalisering gaat van de veronderstelling uit dat elk professioneel handelen, behalve technische en communicatieve kwaliteiten, ook een morele kant heeft (normatieve professionaliteit). Tot slot zullen de onderzoeksvragen in het kader van een Delphi-onderzoek aan een panel van deskundigen worden voorgelegd. De resultaten daarvan zullen tezamen met de uitkomsten uit het literatuuronderzoek in een slotconclusie worden verwerkt.

Promotor: prof. dr. mr. H.J.L.M. van de Luijtgaarden
Eerste Co-promotor: prof. dr. H. Kunneman.
Tweede Co-promotor: dr. A. Bolscher

De verwachting is dat dit proefschrift najaar 2023 gereed zal zijn.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.