Arbeidsrecht: Belangrijke wijzigingen in de laatste jaren

Wet werk en zekerheid

 • Regeling van opzegtermijnen. Werknemer in beginsel 1 maand opzegtermijn, werkgever opzegtermijn die telkens voor een maand per vijf jaar wordt verlengd.
 • Wet werk en zekerheid (2015).
 • Begrenzing uitsluiting loondoorbetaling maximaal 26 weken.
 • Geen proeftijd bij arbeidsovereenkomst tot maximaal zes maanden.
 • Concurrentiebeding: in contracten voor bepaalde tijd alleen nog onder bijzondere omstandigheden toegestaan.
 • Aanzegtermijn: bij contract voor bepaalde tijd van zes maanden of langer;

Ketenregeling naar 3x2x6.

Nieuwe regeling ontslagrecht: redelijke gronden in artikel 7:669 lid 3 BW

 • Einde duaal ontslagrecht: verplicht voorgeschreven ontslagroute.
 • Proceduretijd: bij procedure UWV en kantonrechter in mindering brengen op opzegtermijn.
 • Ontslagvergoeding werd transitievergoeding.
 • WW-aanpassingen: na 26 weken: al het werk is passend werk;
 • Stapsgewijze aanpassing duur WW naar twee jaar.

Wijzigingen t.g.v. de Wab:

1) Ketenregeling naar 3x3x6 (meer flex).

2) Oproepcontracten (MUP) schriftelijk oproepen minimaal 4 dagen van tevoren.

3) Regeling payrolling waarbij payrolling niet langer gelijk is aan uitzending en geen uitzendbeding meer mogelijk is.

4) WW-premiedifferentiatie naar type contract.

5) Cumulatiegrond (i-grond), meerdere onvoldragen gronden, transitievergoeding maximaal x1,5.
6) Opbouw transitievergoeding vanaf eerste dag arbeidsovereenkomst.
7) Compensatie transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging wegens pensionering of ziekte werkgever.

Toelichtingen op wijzigingen:

Ketenregeling:

 • Drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd over drie jaar mogelijk, met tussenpozen van zes maanden, behoudens uitzonderingen. Doel: door meer flex naar meer vast.
 • Uitzonderingen: werk dat gedurende ten hoogste negen maanden kan worden verricht.

Oproepcontracten:

 • Verbetering van positie van werknemers met een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht.
 • Sanctie: bij intrekking oproep binnen vier dagen van tevoren, loondoorbetaling over periode waarvoor werd opgeroepen.
 • Te late oproep: werknemer mag oproep weigeren.
 • Indien twaalf maanden gewerkt op mup-basis, volgt de ‘’ vastklikregeling’, inhoudende gemiddelde arbeidsomvang over 12 maanden. Sanctie: loondoorbetaling over gemiddelde arbeidsomvang.

Payrolling:

 • Dit wordt op grond van de Wab als een bijzondere vorm van uitzending aangemerkt.
 • Er kan geen gebruik worden gemaakt van het verlichte arbeidsrechtelijke regime zoals bij de klassieke vorm van uitzending.
 • Dezelfde arbeidsvoorwaarden dienen te worden toegepast als voorwaarden van werknemers in dienst bij opdrachtgever/inlener.
 • WW-premiedifferentiatie naar type contract:
 • Sectorpremie vervalt.
 • Lage WW-premie voor werknemers met vast contract;
 • Hoge WW-premie voor werknemers met flexibel contract;
 • Door de wetswijziging verandert de loonaangifte per 1 januari 2020 op een aantal aspecten.
 • De aard van de arbeidsrelatie wordt zichtbaar op de loonstrook.
 • Cumulatiegrond:
 • Combinatie van onvoldragen ontslaggronden , in het geval van werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.
 • Cumulatie van de a- en b-grond met andere ontslaggronden is niet mogelijk.

Mogelijkheid toekenning aanvullende vergoeding van maximaal 50% van de verschuldigde transitievergoeding

 • Transitievergoeding:
 • Vanaf het eerste begin van de arbeidsovereenkomst;
 • Voor elk jaar dienstverband 1/3 maandsalaris, ook na verloop van tien jaar.
 • Compensatieregeling bij bedrijfsbeëindiging wegens ziekte of pensionering. Wordt nader uitgewerkt in een aanvullende regeling.

Advies nodig?

Kötter Advocatuur helpt u verder

Heeft u vragen op het gebied van arbeidsrecht, ambtenarenrecht of ondernemingsrecht, neem dan gerust contact met ons op of maak gebruik van de button.